Network Menu

Lärande för att bli morgondagens SWEA

Text: Anna Frummerin, ordförande SWEA Bangkok

Anna Frummerin; Foto: Thomas-Engström

Anna Frummerin; Foto: Thomas-Engström

Vad skiljer de mest framgångsrika och mest effektiva organisationer från de organisationer som inte klarar sig lika bra? Ett svar till denna fråga är definitivt lärande.

I en lärande process finns många delar att ta hänsyn till, bland annat vikten av att identifiera och ta vara på Sweors kunskaper och erfarenheter. Det måste skapas utrymme och förutsättningar för dialog och kunskapsfördelning mellan medlemmarna. Att ge alltmer ansvar och få medlemmarna delaktiga och engagerade i SWEAs verksamhet och beslutsfattande är också en mycket viktig del.

I samband med SWEA Asiens regionmöte (RM) i oktober tog vi i SWEA Bangkok ett steg framåt i utvärderingsfasen vilket blev ett lyckat och mycket viktigt steg i arbetet med RM. Att göra en utvärdering av ett RM är ingen ny företeelse men sättet vi gjorde det på av oss en ytterligare lärdom hur vi kan göra ett event ännu bättre till nästa gång. Genom att dela med oss av processen så hoppas vi andra avdelningar kan ta lärdom och finna nya möjligheter att utvecklas.

Steg 1: Utvärdering

I utvärderingen använde vi oss av enkäter genom SurveyMonkey.com som skickades ut efter avslutat RM. Det är ett användarvänligt och gratis verktyg som varmt kan rekommenderas.

Alla AOs i region Asien

Alla AOs i region Asien

Några saker som är viktiga att tänka på när man utformar sina frågor är bland annat:

 • Tydlighet i frågorna, krångla inte till det
 • Använd vanligt och lättförståeligt språk
 • Välj noga ut svarsalternativen, täck alla möjligheter
 • Ställ inte flera frågor i samma fråga
 • Undvik långa formuleringar
 • Ställ inga ledande frågor
 • Undvik negationer
 • Var konsekvent i ditt språkbruk
 • Undvik känsliga frågor
 • Undvik värdeladdade och krångliga ord

Tips på att få en ökad svarsfrekvens:

 • Påminn respondenten
 • Använd enkla instruktioner
 • Betona respondenternas anonymitet
 • Ställ inte fler frågor än nödvändigt
 • Ställ tydliga frågor och ange tydliga svarsalternativ
 • Testa på ett litet urval
 • Låt respondenterna ta del av svarsresultatet
 • Om möjligt, lägg gärna till ett pris som lottas ut bland respondenterna

Steg 2: Workshop

Alla deltagare på Asiens regionmöte 2018 i Bangkok

Alla deltagare på Asiens regionmöte 2018 i Bangkok

Efter svaren hade analyserats hade vi ett uppföljningsmöte och en workshop som var ett nytt sätt för oss att verkligen ta lärdom av vad vi hade arbetat med under 1 års tid. Vi i SWEA Bangkok hade aldrig tidigare tagit detta extra steg med workshop men är någonting vi kommer fortsätta med i framtiden.

På mötet presenterades resultaten och efteråt delade vi upp oss i små grupper och brainstormade om hur vi kan utvecklas och göra ett ännu bättre RM/event nästa gång.

 • Vad gör vi bra som vi kan göra mer utav?
 • Vilka svagheter finns det i våra rutiner, m.a.o. vad kan vi göra annorlunda och bättre?
 • Vilka möjligheter till support och hjälp har vi utifrån? Har vi hjälp av omvärldsfaktorer, alltså Regionsordförande/International? Vilka företag och resurser har vi bra kontakter med/till?

Det blev en lyckad workshop med mycket engagemang som resulterade i flera kreativa lösningar och förslag för framtiden. Vi har tagit ett steg framåt i rätt riktning.

SWEA Bangkok är en lärande avdelning som kontinuerligt lever i en förändringsprocess förutsättningar med många otroligt drivna, erfarna och positiva kvinnor som har viljan att hela tiden utvecklas.

I skrivandes stund funderar jag på hur vi kan ta nästa utvärderingsmöte och workshop ett ytterligare steg. För detta var ett steg i utvärderingsfasen som har gjort ett avtryck som något värt att utveckla vidare. Jag hoppas denna process har givit dig inspiration att göra detsamma så vi kan fortsätta utveckla SWEA tillsammans.

Se SWEA Bangkoks utvärderingsrapport i detta PDF dokument, inklusive enkät frågor och svar, som låg till grunden för workshop diskussionen.