Network Menu

Från SWEA till CV

Många är vi Sweor som har arbetat frivilligt för vår fina förening! Men har vi tänkt på att mycket av vad vi gör och åstadkommer är högst relevant för vår CV när vi söker jobb eller befordran? Eller när vi skriver intyg och rekommendationer åt våra SWEA-kollegor?

Här är några förslag på engelska och svenska vad man kan tänkas ta med på sin CV.

iam2019-styrelsen1

Klicka direkt till:President — Non-profit organization

 • Manages all aspects of a chapter of a global non-profit organization.
 • Develops agendas and manages meetings of board of directors for organization. Ensures follow-up, develops board member engagement, and resolves conflicts.
 • Responsible for finances, budget, and fiscal management of organization.
 • Recruits and manages volunteers for board, committees, and special events.
 • Oversees recruitment and retention of members in organization.
 • Works with board members on communication plans through digital and written channels as well as at member events.
 • Oversees program development and execution for organization.
 • Represents the organization to the public and makes presentations about its purpose and goals.
 • Identifies and develops sponsor relationships and organizes fund-raising events.
 • Identifies scholarship and donation recipients and oversees management of this process.
 • Ensures compliance with local and national laws and regulations pertaining to the organization.
 • Serves on the regional board of directors and attends regional and world meetings of the organization, representing the chapter.
Ordförande — Ideell förening

 • Ansvarig ledare för den lokala föreningen som del av en global ideell organisation.
 • Tar fram dagordning och leder föreningens styrelsemöten. Ansvarig för uppföljning, för utveckling av styrelsens engagemang och för konfliktlösning.
 • Ansvarar för ekonomi och budget, huvudansvarig för föreningens bokföring.
 • Rekryterar och ansvarar för volontärer i styrelsen, kommittéer och till olika evenemang.
 • Överser rekrytering och bibehållande av medlemmar.
 • Arbetar med övriga styrelsen kring kommunikationsplanering för digitala och skriftliga kommunikationskanaler samt vid evenemang.
 • Övervakar utveckling och genomförande av föreningens program.
 • Föreningens officiella representant, håller presentationer om dess syfte och mål.
 • Identifierar och utvecklar relationer med sponsorer, anordnar olika insamlingsprojekt och event.
 • Söker potentiella stipendie- och donationsmottagare och ansvarar för donationsprocessen.
 • Tillser att föreningen följer lokala lagar och regler.
 • Sitter i regionstyrelsen och representerar lokalföreningen på regionmöten och världsmötenProject Leader/Event Manager for Holiday Market Event

 • Develops, coordinates and executes events such as SWEAs Christmas Market, Midsummer celebrations, anniversary events, or region and/or world meetings.
 • Oversees all aspects of the event, including purchasing products, food and beverage for the café, volunteer recruitment and management, communication, marketing, event activities, and sponsor recruitment and development.
Projektledare /Event Manager 

 • Utvecklar, samordnar och genomför event  såsom SWEAs julmarknad, midsommarfirande och jubileumsfester eller region- och/eller världsmöten.
 • Ansvarig för samtliga delar av eventet såsom varuinköp, mat- och dryckesförsäljning, volontärrekrytering och ansvar, kommunikation, PR, aktiviteter samt rekrytering av och samarbete med sponsorer.Treasurer

 • Responsible for developing budgets and financial statements for a chapter of the global non-profit organization.
 • Collects member dues and event fees and records and monitors all income and expenses for the organization.
 • Reports on the financial condition of the organization at board meetings.
 • Assists event managers in negotiating contracts for event venues and developing budgets.
 • Complies with reporting requirements to local and national tax authorities, banks, and auditors.
Kassör

 • Ansvarig för framtagning av budget och ekonomirapport för lokalföreningen som del av en global ideell organisation.
 • Samlar in medlems- och evenemangsavgifter, bokför och övervakar alla inkomster och utgifter för föreningen.
 • Presenterar ekonomirapport på styrelsemöten.
 • Hjälper projektledare/event ansvariga med kontraktförhandling och budgetering.
 • Ansvarar för föreningens rapportering till skattemyndigheter, banker och revisorer.Secretary

 • Takes minutes at board meetings.
 • Distributes minutes to board members and members of the global organization’s administration.
Sekreterare

 • För protokoll under styrelsemöten.
 • Distribuerar kopior till globala organisationens styrelse och administration.Membership chair

 • Responsible for developing strategies to recruit new members and for the renewal process every year.
 • Develops membership campaign strategies in cooperation with the communications chair.
 • Updates and maintains the membership register.
Medlemsansvarig

 • Ansvarar för utveckling av strategier för att rekrytera nya medlemmar och förnyelse av medlemskap varje år.
 • Arbetar med att utveckla föreningens medlemsrekrytering och kommunikation.
 • Uppdaterar och underhåller föreningens medlemsregister.Program chair

 • Develops and executes programs and events of interest to members, promotes programs to encourage participation by members and the public, and promotes the chapter.
 • Evaluates programs and recommends new programs.
 • Identifies appropriate venues for programs and strives to work within event budgets.
Programansvarig

 • Utvecklar och genomför aktiviteter och event för medlemmarna, marknadsför programmet för att locka nya medlemmar och marknadsföra föreningen.
 • Utvärderar programmet och rekommenderar nya aktivititer.
 • Tar fram lämpliga mötesplatser för event och arbetar för att programmet ska nå  föreningens budgeterade resultat.Performance oriented statements

 • Increased membership by x percent. Reduced member turnover by x percent.
 • Developed membership recruitment and retention campaign that increased membership by x percent.
 • Increased net revenue of major fundraiser by x amount or x percent.
 • Last year, the organization raised x amount at an event that was attended by x number of visitors.
 • Developed new interest group for the organization and recruited x members to x number of events for new group.
 • Presented the donation and scholarship program at major fund-raising events.
Resultatrapportering

 • Ökade medlemskap med x procent.  Reducerade medlemskap med x procent.
 • Utvecklade medlemsrekrytering och kampanjer för att behålla medlemmar vilket ökade medlemskapet med x procent.
 • Ökade resultatet genom insamlingsprojekt med summa x eller x procent.
 • Förra året samlade föreningen in summa x genom ett event som hade x besökare.
 • Startade en ny intressegrupp för föreningen (tex SWEA Professional) och rekryterade x medlemmar till x olika event för den nya gruppen.
 • Presenterade donation och/eller stipendium på insamlingsevent.


 

Fyll på ditt CV med nya SWEA-erfarenheter

 • Kontakta din avdelningsstyrelse ifall du är intresserad av ett uppdrag på lokal nivå.
 • Besök webbsidan om internationella uppdrag för att se alla de uppdrag som finns inom SWEA International. Se swea.org/lediga-uppdrag/
 • Ta kontakt med valberedningen angående positioner med SWEA Internationals kommittéer och styrelse. Se swea.org/2020/valberedningen/.

Är du t ex intresserad av att få professionell erfarenhet inom email-marknadsföring? Här är en fantastisk möjlighet att få praktisk erfarenhet som du kan referera i ditt CV och använda i yrkeslivet! Vi söker en medarbetare till SWEA-Nytt-redaktionen som kan hjälpa till med de email-utskick vi gör för SWEA International via Mailchimp. Detajer här.

SWEA-Nytt hjälp