Network Menu

Valberedningen — förnyelse, stabilitet

Text: Mi Karlsson Bergkvist, SWEA Mellanöstern

International Gymnastics Federation: SIKKENS AHLQUIST Margaret/SWE

Margaret Sikkens Ahlquist, February 2017; Foto: International Gymnastics Federation

SWEAs valberedningar har en av de allra viktigaste funktionerna inom SWEA. Det är SWEA Internationals valberedning som hittar och presenterar förslag på kandidater till posterna i SWEA Internationals styrelse och kommittéer. SWEAs regionala valberedningar har till uppdrag att föreslå regionens ordförande och lokala avdelningarnas valberedningar presenterar förslag på kandidater till avdelningsstyrelsen. Här berättar Margaret Sikkens Ahlquist om SWEA Internationals valberedning och deras arbete.

Eftersom en valberedning inte kan föreslå eller utse sig själv, beslutar SWEA Internationals styrelse vilka som ska vara med i valberedningen. Detsamma gäller SWEAs regioner och avdelningar. Deras respektive styrelse fattar beslut om vilka som ska ingå i valberedningen. SWEAs stadgar är satta i USA och där måste en person i styrelsen ingå i valberedningen för att den ska räknas som legitim. Det här är en skillnad mot hur man normalt sett gör bland annat i Sverige.

SWEA Internationals valberedning

Enligt SWEA Internationals stadgar ska valberedningen bestå av totalt fem personer. En styrelseledamot, den senaste internationella ordföranden, samt ytterligare tre Sweor som representerar Europa, Asien och Nordamerika. I skrivande stund utgörs valberedningen av Rose-Marie Wiberg (SWEA Marbella), som är sammankallande och samtidigt representerar Europa, Agneta Bekassy De Bekas (SWEA Bangkok), som representerar Asien och Åsa-Lena Lööf (SWEA South Florida), Nordamerika. Margaret Sikkens Ahlquist (SWEA Holland) är tidigare Internationell ordförande och Camilla Trier Mörch (SWEA New Jersey) är valberedningens styrelserepresentant.

Vid kommande årsmöte kommer styrelsen att fatta beslut om valberedningens utseende från den 1 maj 2020.

Margaret Sikkens Ahlquist säger att:

– Jag tycker att den nuvarande valberedningen har en bra och varierad sammansättning. Det är en grupp med stor SWEA-erfarenhet och som har ett brett kontaktnät inom organisationen. Uppdraget kräver också god kännedom om SWEAs stadgar och gällande riktlinjer. Det gäller att hitta en balans inom gruppen där stabilitet går hand i hand med förnyelse. Vi har möte en gång i månaden, vilket är nödvändigt.

En pågående process

Margaret framhåller att valberedningsarbetet är en ständigt pågående process och de sonderar kontinuerligt terrängen för att hitta nya förmågor. Detta görs bland annat på SWEAs olika möten och sammankomster, alltifrån världsmöten och regionmöten till Sverigemiddagar och närhelst det finns möjlighet att träffas. Hon poängterar också att valberedningen är aktiv under hela året och det gäller även på region- och avdelningsnivå. Det räcker alltså inte att komma igång med arbetet två veckor innan årsmötet.

– Vissa poster kräver speciell kompetens eller egenskaper, som exempelvis sekreterare och skattmästare. Vi arbetar också på styrelsens uppdrag för att hitta medarbetare till kommittéerna. Dessa är mycket bra på att själva komma med förslag på nya kollegor. Det är styrelsen som lägger till kommittéer och det görs allt efter behov utifrån vår verksamhet och intresseinriktningar från medlemmarna.

Mandatperiod

Det är bara för poster inom SWEAs styrelser som mandatperioden är begränsad. Vad som gäller finns att läsa i SWEA Internationals stadgar*, som även avser regionerna, samt i Avdelningsstadgarna. När det gäller kommittéer och valberedningen finns det ingen tidsbegränsning för hur länge en person kan vara med. Däremot utses en kommittémedlem eller valberedningsmedlem på ett maximalt ett- eller två-årsmandat åt gången. Därefter kan Swean utses för ytterligare ett- eller två-årsmandat.

– I styrelsen har vi ledamöter och i kommittéer/valberedningar har vi medlemmar. En ledamot väljs och en medlem utses. När mandatperioden för SWEA Internationals styrelseledamöter går ut, utannonseras posterna via SWEAs officiella informationskanaler. Stadgar och riktlinjer föreskriver ansökningsförfarandet.

I nuvarande SWEA Internationals valberedning tillträdde Åsa Lena Lööf, som också är tidigare Internationell ordförande, år 2012, Rose-Marie 2014, Margaret 2016, Agneta 2018 och Camilla 2019.

Få intresseanmälningar

För dem som är intresserade av andra uppdrag inom SWEA International kan de använda sig av den intresseanmälan som finns på swea.org (swea.org/2020/valberedningen/) eller kontakta respektive valberedning. Det nämns också kontinuerligt om lediga poster genom SWEAs olika informationskanaler.

Margaret berättar att det inte är många som använt Intresseanmälan.

– Trots att alla har möjlighet att anmäla sitt intresse så är det mycket ovanligt att man anmäler sig till de olika posterna. Det ingår kanske inte i vår kultur att göra det. Under min tid i valberedningen har vi fått in sammanlagt tre egna intresseanmälningar. Jag tror helt enkelt att folk vill bli tillfrågade för att de ska tacka ”ja”. Jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. En personlig kontakt där man kan tala om vad uppdragen innebär är ju både lättare och trevligare.

Aktivt sökande av kandidater

Därför blir valberedningens eget researcharbete desto mer betydelsefullt. Margaret poängterar också hur viktigt det är att hålla sig till SWEAs stadgar och riktlinjer när valberedningsarbetet görs. På det sättet har man en övergripande fast grund att utgå ifrån, och likaså något som är tydligt för alla Sweor.

– Utöver stadgarna finns det givetvis mycket annat att ta hänsyn till och överväga i sökandet av kandidater, säger Margaret, och naturligtvis skiljer sig arbetet mellan tillsättandet av de tunga posterna i jämförelse med andra uppdrag inom SWEA. Olika poster kräver olika mycket researcharbete. Sökandet efter kandidater till Internationals ordförande och viceordförandeposten är givetvis en mycket viktig och ständigt pågående process. När vi nyligen skulle hitta ny internationell ordförande (IO) och viceordförande (VIO) var det mycket att ta hänsyn till. Utifrån ansökningshandlingar, intervjuer och många och långa diskussioner kunde valberedningen slutligen informera styrelsen om vårt förslag. IO och VIO är de enda som väljs av alla avdelningar. Regionordförande väljs av regionens avdelningar och avdelningsstyrelsen väljs av avdelningens medlemmar.

I stadgarna står det att SWEA Internationals valberedning ska “prepare and propose to the Board a list of qualified and willing candidates for each vacancy and election of Officers and members of SWEA Committees”.

Vanligtvis är det bara ett namn som föreslås till en post och detta är något som gäller på alla positioner inom SWEA. Bakgrunden till det här kan ha många orsaker. Det kan exempelvis bero på att valberedningen efter ett noggrant researcharbete i slutändan inte hittat mer än en villig kandidat, att man sökt någon med speciell kompetens och att det till slut bara funnits en lämplig person, eller att en eller flera tillfrågade av olika skäl har tackat nej.

Margaret säger att valberedningsarbetet på det viset kan vara utmanande eftersom man ska hålla sig till stadgarna, hitta lämpliga kandidater, samt att med SWEAs bästa för ögonen se till att vi får rätt person på rätt plats. Det är ansvarsfullt och tar tid. Margaret pratar också om valberedningarna på regional och avdelningsnivå.

– Våra stadgar säger att valberedningen regionalt och lokalt ska bestå av mellan tre till fem personer, varav en ska vara en representant från styrelsen, men jag är väl medveten om att det är svårt att få ihop en valberedning som motsvarar kraven. Den valberedning som utses vid årsmötet måste komma igång direkt. På det sättet har de god tid att undersöka intresse och prata med folk om att komma med i styrelsen. Valberedningen måste vara påläst vad gäller de olika uppdragen och kunna entusiasmera Sweor att ta på sig olika uppdrag. Vi som är engagerade vet att det är både roligt och givande även fast det ibland kräver både tid och engagemang. Men det är ju det som är spännande.

– Man får en unik möjlighet att komma ännu närmare verksamheten, få en inblick i vad våra medlemsavgifter går till och få ytterligare tillgång till detta nätverk som är SWEA.

Vill du veta mer?

Margaret säger att de som är intresserade av att vara med och arbeta i en av SWEAs många valberedningar; Internationellt, regionalt eller i den lokala avdelningen i så fall kan kontakta nuvarande valberedning för mer detaljerad information, eller någon i styrelsen.

– Efter att ha läst det här vet du vad det innebär och vad som förväntas av dig, säger Margaret.

Själv började Margaret som styrelseledamot i SWEA Holland. Hon blev avdelningsordförande 2007 och fick raskt vara med och arrangera världsmötet i Amsterdam samma år. Som den drivna organisations- och föreningsmänniska hon är skyggade hon inte för denna utmaning. Hon blev sedan vald till SWEA Internationals ordförande 2012.

Margaret fortsätter att vara aktiv inom SWEA och ställer upp där det behövs.

*SWEA Internationals stadgar finns under Interninfo, men det krävs lösenord som du kan få av din avdelningsordförande.